A
A
A

Сoцијално укључивање

На нивоу Европске уније постављен је експлицитан циљ да се до 2020. године најмање 20 милиона појединаца избави из ризика од сиромаштва или социјалне искључености као и повећа запосленост становништва Европске уније (ЕУ). До 2009. године, број људи у ризику од сиромаштва или социјалне искључености је био у сталном паду у ЕУ. Међутим, тренд је преокренут након почетка економске кризе 2008. Економска криза је утицала на многе друге показатеље из области социјалне инклузије. Трендови су се погоршали у кратком року, посебно после 2009. године, са све већим бројем људи погођених једним или већим бројем различитих димензија сиромаштва, односно монетарним сиромаштвом, изразитом материјалном ускраћеношћу, веома ниским интензитетом рада и/или дугорочном незапосленошћу. Како би се осигурали одрживи исходи и омогућило пуно уживање права потребно је вишедимензионо сузбијање сиромаштва, једнакост између могућности и исхода, користи и трошкова, социјалне укључености и недискриминације. Социјална политика може да утиче на дубоке трансформације преко економских, еколошких и друштвених домена подржавањем економске продуктивности, повећањем људског капитала и смањењем неједнакости у одрживом и инклузивном правцу.