A
A
A

O INDIKATORIMA

Indikator je sumarna mera koja se odnosi na ključne odlike jedne pojave proistekle iz serije posmatranih činjenica. Indikator se može koristiti da prikaže relativni odnos ili da pokaže pozitivnu ili negativnu promenu posmatranih pojava.